Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

Realitzat el quart seminari del procés de participació ciutadana del PDU de les Tres Xemeneies

Dilluns 29 d’octubre es va realitzar el quart seminari dels cinc previstos en el procés de participació ciutadana del PDU de les Tres Xemeneies previ a l’aprovació inicial, amb una assistència de 53 persones.

En aquesta ocasió vàrem debatre sobre el front edificat i el model d’ordenació. La sessió tenia per objectius presentar els arguments del per què es proposa un front edificat i que fixen un marc de referència no forçosament compartit per totes les persones participants, reflexionar sobre el volum edificat en l’ àmbit del planejament a partir d’algunes variables bàsiques com el límit del parc marítim, l’alçada màxima o la repercussió  o no de sostre a les 3 xemeneies i sala de turbines i finalment fer una prospectiva sobre la mixtura d’usos fora de l’entorn de les Tres Xemeneies. Aquest darrer aspecte, per raons de temps, es va decidir tractar-lo a la sessió tranversal que s’organitza el proper dia 12, on volem perfilar i aprofundir sobre aquest i altres aspectes que s’han anat suggerint al llarg dels quatre seminaris.