Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

 

Inscripció als seminaris
Escull el seminari o seminaris que t'interessin

Informació bàsica sobre protecció de dades (Reglament UE 2016/679)
EL CONSORCI DEL BESÒS (en endavant, el Consorci) l’informa que les dades de caràcter personal facilitades per vostè mitjançant aquest formulari seran tractades pel Consorci com a Responsable del Tractament, amb domicili a C/Olímpic, s/n, pl. 2 08930 de Sant Adrià de Besòs.
El Consorci recull i tractarà les vostres dades amb les següents finalitats i bases de legitimació:
Atendre a les sol·licituds en el marc del “Procés de participació ciutadana del PDU de les Tres Xemeneies previ a l’aprovació inicial”.
Enviar comunicacions, per mitjans electrònics, relatives al desenvolupament del “Procés de participació ciutadana del PDU de les Tres Xemeneies previ a l’aprovació inicial” o qualsevol altre en el marc del PDU.
Enviar altres comunicacions, per mitjans electrònics, relatius a la tramitació del PDU.
No es preveu la realització de transferències internacionals a tercers estats ni tampoc la cessió de dades, sens prejudici de que la cessió es produeixi entre Administracions públiques, essent la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l’Ajuntament de Badalona com a administracions participants en el Procés i tingui per objecte únicament el tractament de posterior de dades amb fins històrics, estadístics o científics en virtut de l’establert a l’art. 11.2 apartat e) de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
El temps de conservació de les dades serà el necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-vos a Consorci del Besòs, mitjançant correu electrònic a protecciodedades@consorcibesos.cat o per correu postal a /Olímpic, s/n, pl. 2 08930 de Sant Adrià de Besòs. La sol·licitud ha de contenir una còpia del vostre DNI o un altre document identificador equivalent, així com el contingut mínim previst en la normativa aplicable.